Merkezde Tam / Kısmi Zamanlı Yürütülen Projeler


PROJELER

Merkezimiz kuruluşundan bugüne kadar merkez personelinin içinde bulunduğu 21 proje dahil toplam 77 farklı projeye destek vermiş olup bunlardan 10 tanesi hali hazırda yürütülmektedir. 

TÜBİTAK destekli projeler:

1.  Pamukta (Gossypiumhirsutum L.) Gamma Işınlaması İle Elde Edilmiş Olan M9 Generasyonundaki Mutant Hatların Agro-Morfolojik ve Moleküler Yönden İncelenmesi. Proje No: 213O233.
2.  Turunçgillerde Sektörel Gelişim ve İhracat Şansını arttıracak Çeşit ve Anaç Geliştirme TÜBİTAK-1007 Programı,(2013-2018).
3.  Pamukta (Gossypiumhirsutum L.) Işınlanmış Polen ile Tozlama Yoluyla Haploid ve Katlanmış Haploid Bitki Elde Edilmesi. Proje No: 115O396.
4.  Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Bazı Eğrelti Türlerinin Mikroçoğaltımı ve Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması. Proje No: 5140026.
5.  Gıda Atıkları Kullanılarak, Bazı Mayalar Ve Laktik Asit Bakterilerinden Elde Edilen BiyosürfektanlarınAntimikrobiyel Ve Antiadhezyon Özelliklerinin Belirlenmesi. Proje No: 215O062.

Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli projeler:
6.  Türkiye'de Yetişen Bazı Eğrelti Türlerinin Moleküler KarakterizasyonuBiyoteknolojik Ve Klasik Yöntemlerle Korunması Ve Fenolik Bileşiklerinin Tanımlanması. Proje No: TAGEM-13-Arge-20.
7.  Sympherobiuspygmaeus (Rambur) (Neuroptera: Hemerobiidae)’un Turunçgil Bahçelerinde Planococcuscitri (Rissio) (Hemiptera: Pseudococcidae)’nin Mücadelesine Yönelik Kullanım Olanaklarının Araştırılması. Proje No: TAGEM-13/ARGE-40.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)destekli projeler:
8.  
Niğde-Nevşehir Bölgesinde Patates Üretim Alanlarının Bitkilerin Borla Beslenme Düzeyi İle Bor Gübrelemesinin Yumru Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Proje No: 2012.ÇO367.
9.  Adana ve Osmaniye Bölgesinde Mısır Üretim Alanlarında Bitkilerin Bor'la Beslenme Düzeyi ile Bor Gübrelemesinin Mısırın Dane Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Proje No: 2013ÇO397. 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 1 adet projeye destek verilmiştir.
10. Türkiye'de Doğal Yayılış Gösteren Siklamen Türlerinin Mutasyon Yoluyla Islahı. Proje No: 0537.STZ.2013-2.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak 1 adet çalışma yürütülmüştür.
11.  Karadeniz Bölgesinden Selekte Edilen Anaç Adayı Kiraz, Vişne Ve Mahlep Tiplerinin Doku Kültürü İle Çoğaltılması Ve Kiraz Çeşitleriyle Uyuşma Durumlarının Araştırılması.

Teknogirişim Sermayesi Desteği (TGSD) ile 1 adet projeye destek verilmiş ve sanayi-üniversite ortaklığı merkez bünyesinde geliştirilmeye çalışılmıştır.
12.  Kolostrum tozu üretimi. Proje No: 0543.TGSD.20152

Özel Sektör İle ‘Araştırma-Geliştirme ve Satış’ Anlaşmaları Yapılmıştır;
13.  Özel bir fidan firması için mersin bitkisinin doku kültürü yöntemleriyle çoğaltılması ve fide eldesi
14.  Spathipyllum süs bitkisinin üretimi satışı

Mustafa Kemal Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen 1 adet projeye destek verilmiştir.
15.  İlaç Etken Maddelerinin Liyofilizatörde Kurutma İşlemi. Proje No: MKÜ-14025

Mersin Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen 1 adet projeye altyapı hususunda destek verilmekte olup, proje devam etmektedir.

16.  EmamektinBenzoat'ınOncorhynchusmykiss'in Doku ve Organlarındaki Birikimi ile İmmün ve Stres İlişkili Genlerin Karaciğer ve Dalak Dokudaki Ekspresyonu Üzerine Etkilerinin Real Time PCR Yöntemiyle İncelenmesi. Proje No: 2016-2-TP3-1874.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi BAP Birimi tararından desteklenen 1 adet projeye altyapı hususunda destek verilmiştir.
17.
Surivivn’inPeriferal Kordon Kanser Teşhisinde ve Prognozun Takibinde Biyobelirteç olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması.

Konya Selçuk Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen 1 adet projeye altyapı hususunda destek verilmiştir.
18. 
Kavun gen kaynaklarından kuraklığa tolerans mekanizmasının moleküler ve fizyolojik yöntemlerle araştırılması. Proje No: ZF2014D3.

Çukurova Üniversitesi Bünyesinde Öğrenci Yetiştirme Programı  (ÖYP) Bütçesinden 1 adet projeye destek verilmiştir.

19.  Kum Zambaklarının Organogenesis ve Mikroyumru Yöntemleriyle Çoğaltılması.


Merkezimiz tarafından gerek yürütülen gerekse altyapı vs. desteği verilen Üniversitemiz ve diğer Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen diğer projeler:

20.  Geçici Daldırma Yönteminin Invitro Koşullarda Mersin Bitkisinin (Myrtuscommunis L.) Çoğalma ve Köklenmesi Üzerine Etkileri. Proje No: FBA-2015-4868.

21.  Adana ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Keçiboynuzu Klasik Ve Yeni Doku Kültürü Teknikleri ile Mikroçoğaltımı.

22.  Streptoccoccusthermophilus’un farklı ortamda biyosürfektan üretim özellikleri ve antibakteriyel etkilerinin belirlenmesi. Proje No: FYL-2017-8771.
23.  Bakteriyofajların bazı gıda işletmeleri ve klinik örneklerden izole edilen salmonellaspp. ve salmonellabiyofilmi üzerine etkisi.

24.  Yüksek kalori ile beslenen Sıçanlarda egzersizin mitokondriyal işlevler üzerine etkisi. Proje No: 8498.

25.  Asi nehrinin genotoksik potansiyelinin in-situ belirlenmesi ve indikatör tür olarak karabalık Clariasgariepinus kullanımı. Proje No: 116Y262.

26.  Gemlik zeytin ve zeytinyağlarının kalite parametrelerinin ölçümü.

27.  Farklı tatlı sorgum genotiplerinin Çukurova ve GAP bölgelerinde Biyoetanol üretim potansiyellerinin saptanması. Proje No: 1140947.

28.  Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda D vitamini reseptör ve oksitosin reseptör gen polimorfizmlerin hastalığa etkisi. Proje No: 1155864.

29.  Myrobolan 29-C Erik Anacı Bitkisinin Farklı Besi Ortamlarında Köklenme Performansının Araştırılması.

30.  Chitosan isimli maddenin yünlü kumaşlarda kullanımı. Proje No: FYL-7350.

31.  Surviviv’inperiferal kordon kanser teşhisinde ve prognozun takibinde biyobelirteç olarak kullanılma potansiyelinin araştırılması

32.  Alzheimer model hücre hattında SHSY5Y histondeaselitaz inhibitörü olan bazı kimyasalların HDAC6, UZAF35, UZAF65, hnRNPh, SRSF1, SRF2, SRSF5 ve SRSF6 genlerinin expresyonuna etkisi. Proje No: ID-TSA-2015-5311.

33.  Down sendromlu çocuk öyküsü olan kadınlarda sistationin beta sentaz (CBS) ve indirgenmiş folat taşıyıcısı 1 (RFC1) genlerindeki polimorfizmlerin araştırılması. Proje No: TF2014BAP1.

34.  Postmortem Olgularda Uyuşturucu Madde ve CYP2D6 Gen Polimorfizmi İlişkisi. Proje No: TF2013BAP34.

35.  Palaearktik Bölge’de bulunan Planococcusvovae ‘nin morfolojik karakterizasyonu.

36.  Adli Toksikolojik Analiz Sonuçlarının Yorumlanmasında, Postmortem Kanda Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) Genotiplemesinin Önemi. Proje No: TF2013BAP45.

37.  Doku kültürü yöntemleriyle Spathipyllum süs bitkisi üretimi.

38.  Şizofreni fare Modeli Oluşumunda Kullanılan MK801in fare Hipotalamik GT 17 Nöronal Hücrelerinde Şizofreni İlişkili Genlerin mRNA Ekspresyonlarına Etkisi. Proje No: TSA-2016-6911.

39.  Kronik Deksametezon ve Prednizolon Kullanımının SugamadeksReverse e Etkileri. Proje No: TSA-2016-6841.

40.  Gıda Atıklarını Kullanarak Bazı maya ve bekterilerdenbiyosürfektan üretimi ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi. Proje No: 215O062.

41.  Kabuklu ve kabuksuz çerezlik kabaklarda farklı bitki aktivasyon türlerin bitki büyümesi, gelişmesi verime ve kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi. Proje No: 2016

42.  Diyabet Modeli Oluşturulmuş Sıçan Hippokampüsünde Alzheimer İlişkili ADAMTS4, TIMP3, RELN ve BCAN Genlerinin Ekspresyon Profillerinin İncelenmesi. Proje No: TDK-2016-5883.

43.  Diyabetik vasküler düz kas hücre proliferasyonundaanjiyotensin reseptörleri ve homosisteinin rolü. Proje No: TDK-2015-5274.

44.  Deneysel Şizofreni Benzeri Model oluşturulan farelerde Dexmedetomidine DEX in öğrenme ve bellek üzerine etkisinin davranışsal ve moleküler incelenmesi. Proje No: TYL-2015-4329.

45.  Kalsiyum hipokloritinin vitro biyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Proje No: TSA-2015-3365.

46.  Gıda renklendiricisi 4metilimidazolun antikanserojenik etkisinin kanser oluşturulmuş sıçan karaciğerinde incelenmesi. Proje No: FYL-2015-3305.

47.  İnsan meme kanseri hücre hattında kisspeptininaromatazekpresyonu üzerine etkisinin incelenmesi. Proje No: TSA-2015-3255.

48.  Farklı bitkiler üzerinden toplanmış Aphisgossypii popülasyonlarında polimorfizmin belirlenmesi.

49.  Preeklampsi ve MeternalMethylenetetrahydrofolateReductase ve TransformingGrowth Factor-b1 genotip ilişkisi. Proje No: TF2014BAP2.

50.  Bakteriyofajların Bazı Gıda İşletmeleri Ve Klinik Örneklerden İzole Edilen Salmonellaspp. Proje No: FDK-2016-7327.

51.  Ulusal Marketlerde Satılan Dondurulmuş Deniz Ürünlerinde Ağır Metal Analizi.

52.  Emamectine maruz kalan Oncorhynchusmykiss türünün doku ve organlardaki birikimi ile immün ilişkili genlerin ekspresyonu. Proje No: 2016-2-TP3-1874.

53.  Büyük Kovan Güvesi 'GalleriaMellonella' Üzerinde Çinkooksit Ve Gümüş Nano Partiküllerinin Toksik Etkilerinin Belirlenmesi.

54.  Bazı Turunçgil Anaçlarına Agrobacteriumrhizogenes aracılığıyla Rol ABCD genlerinin transformasyonu. Proje No: ZF-2012-D08.

55.  Önemli Turunçgil Anaçlarında NusellerEmbriyoni ve Oluşum Mekanizmasının Araştırılması. Proje No: PDK-2014-1989.

56.  Sağılan inek sütlerinin yeni doğan yavrulara toz formda verilmesi.

57.  Adana Atıksularında Uyuşturucu Maddelerin Tespiti ile Toplumsal Uyuşturucu Kullanımına İlişkin Tahminlerin Geliştirilmesi. Proje No: TÖA-2016-5854.

58.  Aşağı Seyhan Nehri'deFarmasötik Maddelerin Bulunurluğu ve Mevsimsel Değişimi. Proje No: FBA-2016-5885.

59.  Yanomislipolitika kullanılarak bazı gıda sanayi artıklarında sitrik asit ve mikrobiyal lipit üretimi. Proje No: FDK-2014-3159.

60.  Diş Hekimliği’nde kullanılacak kollajenlerinliyofilizatörde kurutulması.

61.  Bitki sekans analizi. Proje No: FBA-2017-9092.

62.  Karpuzlarda BrixAnalizi.Yüksek Lisans Tez Projesi

63.  Patateste Bor Beslenme Düzeyinin Farklı Zamanda ve Organellerde Yapılacak Örneklemeler ile Belirlenmesi. Proje No: FYL-2016-6572.

64.  Pulslu Manyetik Alanın Vasküler Düz Kas Hücrelerini Apoptatik Etkisinin Kaspaz Enzim Aktivitesiyle İncelenmesi. Proje No: BAP-3878.

65.  Bazı TurunçgilGenotiplerinin Klasik ve Yeni Nesil Doku Kültürü Teknikleri ile Mikroçoğaltımı ve Genetik Kararlılığının Belirlenmesi. Proje No: FYL20166482.

66.  Turunçgillerde Bulunan Bazı SekonderMetabolitlerinBiyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle Eldesi, Sentezde Rol Oynayan Genlerin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması. Proje No: FBE2013D4.

67.  Bazı Siklamen (Cyclamen) Türlerinde Anter ve Ovul Kültürü Yöntemleri ile Haploid Bitki Elde Edilmesi. Proje No: BAP-ZF2013YL38.

68.  Karpuzlarda anter ve ovül kültüründe soğuk uygulamaları,Thidiazuron ( TDZ ) ve 2,4-D uygulamalarının haploid embriyo uyartımına etkileri. Proje No: ZF2013YL15.

69.  Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin Altyapı Olanaklarının Geliştirilmesi. Proje No: 2013K120540-6.

70.
  Lysiphlebusconfususpopulasyonlarında PCR-RFLP yöntemiyle polimorfizmin belirlenmesi. Proje No: FBA-2014-2403.
71.  Pamukta Çeşit Islahı ve Islah Programına Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılık Testleri ile Biyoteknolojik Yöntemlerin Entegrasyonu. Proje No:301785.

72.  Pamukta (Gossypiumhirsutum L.) Farklı Priming Uygulamalarının Çimlenme ve Fide Gelişim Özellikleri Üzerine Etkisi. Proje No: ZF2013BAP10.

73.  Pamukta (Gossypiumhirsutum L.) Organogenesis Yoluyla Bitki Rejenerasyonu. Proje No: 301785.

74.  Bazı Gıda Sanayi Atıklarında Yarrowialipolytica kullanılarak sitrik asit ve mikrobiyal lipit üretimi. Proje No: FDK-2014-3159.

75.
  Bemisiatabaci popülasyonlarında bazı endosimbiyontların Real-time PCR metoduyla ekspresyon düzeylerinin belirlenmesi.
76.
  Alzheimer model hücre hattında SHSY5Y histondeaselitaz inhibitörü olan bazı kimyasalların HDAC6, UZAF35, UZAF65, hnRNPh, SRSF1, SRF2, SRSF5 ve SRSF6 . Proje No: ID-TSA-2015-5311.

77.  Yetiştiriciliği Yapılan Pasifik Beyaz Karidesi Litopenaeusvannamei'nin de Bağırsak Mikrobiyotasının Belirlenmesi, FBA-2017-9647.