Yönetmelikler

Ç.Ü. BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Merkez: Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,
 2. Merkez Kurulu: Merkezin Genel Kurulunu,
 3. Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
 4. Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
 5. Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
 6. Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,
 7. Üniversite: Çukurova Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Biyoteknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanmaya yönelik konularda araştırmalar yapmak,
 2. Üniversitede bu alanda çalışan elemanları bir kurum içinde bir araya getirerek daha etkin çalışmalarını sağlamak; böylece bölgesel ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürütmek,
 3. Biyoteknoloji konusunda ihtiyaç duyulan bilgili ve becerikli elemanlar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yapılanlara destek vermek,
 2. Bitkisel üretimde tohumluk, hayvansal üretimde damızlık, gıda sanayisinde mikroorganizma ıslahı yapmak ve geliştirilen ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmek,
 3. Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleri, üretim girdileri, ürün işleme teknolojileri geliştirmeye; bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda gen kaynaklarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 4. Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumların, merkezin olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve servis hizmetleri vermek,
 5. Üniversitede biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek,
 6. Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 7. Biyoteknoloji konusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 8. Biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek,
 9. Biyoteknoloji alanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,
 10. Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları biyoteknoloji ile ilgili araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek, Merkezin kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Merkez Müdürü,
 2. Merkez Kurulu,
 3. Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, biyoteknoloji ile ilgili öğretim üyeleri arasından olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek, Merkez Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
 2. Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
 3. Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdümü ve denetimi sağlamak, bütçe teklifini hazırlamak ve üst makama sunmak,
 4. Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkez’in amaçlarına uygun ortak proje çalışmalarını ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
 5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Merkez Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra, bağlı olduğu üst makama sunmak.

(3) Merkez Müdürünün önerisi ile, biyoteknoloji alanında çalışan iki değişik fakülteden iki öğretim üyesi Merkez müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevinin başında olmadığı hallerde Merkez müdür yardımcılarından biri, Merkez müdür yardımcısı da bulunmazsa Merkez yönetim kurulu üyelerinden biri Merkez müdürüne vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aşmaz. Merkez Müdürünün görev süresi sona erdiğinde Merkez Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Kurulu; ilgili fakülte kurullarınca, aşağıda belirtilen sayılarda olmak üzere biyoteknoloji alanında çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçilir.

 1. Ziraat Fakültesinden altı öğretim üyesi,
 2. Tıp Fakültesinden üç öğretim üyesi,
 3. Fen Edebiyat Fakültesinden iki öğretim üyesi,
 4. Mühendislik Fakültesinden iki öğretim üyesi,
 5. Diş Hekimliği Fakültesinden bir öğretim üyesi,
 6. Su Ürünleri Fakültesinden bir öğretim üyesi.

(2) Merkez Kurulu, her eğitim-öğretim yarıyılında en az bir kez toplanır.

Merkez kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkez Müdürü dışındaki Merkez yönetim kurulu üyelerini seçmek,
 2. Merkez Müdürü tarafından hazırlanan Merkez faaliyet planı ve programlarını incelemek, faaliyetlerle ilgili esasları görüşmek, önerilerde bulunmak,
 3. Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yılsonu faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 4. Gerektiğinde bu Yönetmelikle ilgili değişiklik önerileri hazırlamak,
 5. Merkezin amacına uygun diğer konularda kararlar almak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez müdürü de dahil olmak üzere beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun Merkez müdürü dışındaki üyeleri, biri Ziraat Fakültesinden diğerleri diğer fakültelerden olmak üzere Merkez Kurulunca, Merkez Kurulu üyeleri arasından üç yıllık süre için seçilirler. Merkez Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Merkez yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Müdürünün olmadığı durumlarda Merkez Yönetim Kuruluna Merkez müdür yardımcı-larından biri başkanlık eder.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek ve Merkez Kuruluna sunmak,
 2. Merkez Kurulunun kararları ile oluşturulan programların uygulanmasında Merkez Müdürüne yardım etmek,
 3. Önerilen bilimsel projelerini değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak,
 4. Merkez’in yatırım planlarını, yıllık programlarını, yıl sonu raporlarını ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 5. Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak araştırıcıların ıslahçı haklarına ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,
 6. Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalara ilişkin mali destek hizmetlerini karara bağlamak,
 7. Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak,
 8. Merkez Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitedeki personel tarafından karşılanır. Ayrıca merkezin çalışma konuları ile ilgili uzmanlık alanları ve yürütülen projelere göre yerli ve yabancı personel de ilgili mevzuat çerçevesinde çalıştırılabilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü durumlarda Rektör Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin ve gerektiğinde üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.