Tarihçe ve Faaliyet Alanları

Çukurova Üniversitesi’nde Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi kurma çalışmaları 2006 yılında DPT’ye sunulan “Çukurova Üniversitesi’nde Tarımsal Biyoteknoloji Altyapısının Geliştirilmesi” projesi ile başlamıştır. Söz konusu proje 2007-2010 yılları arasında DPT tarafından desteklenmiştir.

Çukurova Üniversitesi “Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi”16 Ağustos 2009 tarihli ve 27321 sayılı resmi gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. Merkezin hizmet binası 2009 yılında tamamlanmış olup 2010 yılında hizmete başlamıştır. Merkezimizin faaliyet alanları aşağıda özetlenmiştir:

 • Ürün geliştirme, üretim, ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yapılanlara destek vermek,
 • Bitkisel üretimde tohumluk, hayvansal üretimde damızlık, gıda sanayisinde mikroorganizma ıslahı yapmak ve geliştirilen ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmek,
  Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleri, üretim girdileri, ürün işleme teknolojileri geliştirmeye; bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda gen kaynaklarının korunmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile mesleki birlik ve benzer oluşumların, merkezin olanaklarından yararlanabilmesini sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve servis hizmetleri vermek,
 • Üniversitede biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek,
 • Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Biyoteknoloji konusunda ortak araştırma ve geliştirme etkinlikleri için, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak
 • Biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek,
 • Biyoteknoloji alanında kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak
 • Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları biyoteknoloji ile ilgili araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek,
 • Merkezin kuruluş amacına ve Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.